top of page

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.    ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
i.    Η Εταιρεία
Η εταιρεία με την επωνυμία The Kidzone Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») με έδρα στο Αιγάλεω, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα σας και τα δικαιώματα σας, αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
Η Εταιρεία επιθυμεί όλοι οι συναλλασσόμενοι μαζί της, είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης, επισκεπτόμενοι της εγκαταστάσεις της, να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να έχουν έλεγχο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μοιράζονται με την Εταιρεία καθώς και της επεξεργασίας τους από αυτή.
Για διευκρινίσεις, περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν απορίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6934338135 ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thekidzone2024@gmail.com. 

ii.    Σκοπός
Με το παρόν παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που η Εταιρεία επεξεργάζεται, τη νομιμότητα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά μπορεί́ να διαβιβαστούν, τον τρόπο και τον χρόνο φύλαξής τους, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενων της σχετικής επεξεργασίας και τον τρόπος άσκησης τους. 
Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία θα εκπληρώνει τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις προστασίας ΔΠΧ και θα διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το συμφέρον και τα δικαιώματα των υποκειμένων τους. Οι νόμοι για την προστασία των ΔΠΧ περιλαμβάνουν διατάξεις που προωθούν την υπευθυνότητα και την λογοδοσία και ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά μέτρα διακυβέρνησης για την τήρηση αυτών των διατάξεων. Στόχος αυτών των μέτρων είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης και της προστασίας των ΔΠΧ.
Η Πολιτική αυτή χρησιμεύει επίσης ως έγγραφο και σημείο αναφοράς για το σύνολο των υπαλλήλων και συνεργαζόμενων τρίτων σχετικά με τις ευθύνες χρήσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα καθώς και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Η Εταιρεία ελέγχει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και, σε κάθε περίπτωση, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, την παρούσα Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

iii.    Ορισμοί
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
«Διασυνοριακή επεξεργασία»: (α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάφορων εγκαταστάσεων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών επεξεργασία είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή (β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία γίνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μίας μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση αλλά που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

 

2.    Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
i.    Σε τι συνίσταται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της σχέσης σας με αυτή.
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δε χρησιμοποιεί συστήματα βιντεοεπιτήρησης ή/και ηχοσκόπησης των Υποκειμένων των Δεδομένων στους χώρους παρακολούθησης εκ μέρους τους των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Εταιρεία ούτε συστήματα παρακολούθησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους εντός της Εταιρείας, δε συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις των Υποκειμένων των Δεδομένων εντός της Εταιρίας σε ιστοχώρους και ιστοσελίδες και δεν προβαίνει σε επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων τους.
Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μετρό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας. Δεν αποκαλύπτει, δε δημοσιοποιεί́ ούτε κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εξαιρουμένων μονό των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. 
Το διοικητικό προσωπικό της Εταιρείας λαμβάνει γνώση των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών λειτουργιών μας, εξυπηρέτησης των σχέσεων απασχόλησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τυχόν δεδομένα υγειάς σας που ενδέχεται να περιέλθουν σε γνώση της, στο πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων της συνδεόμενων με τη σχέση απασχόλησης (π.χ. άδειες ασθένειας), περιορίζονται αποκλειστικά́ και μόνο σε εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και παραμένουν απόρρητα.
Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας δεσμεύεται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση. 

ii.    Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας 
Τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα συλλέγονται από τη Εταιρεία με τους εξής τρόπους: 
i) έχουν υποβληθεί́ από εσάς τους ίδιους ή από πρόσωπα τα οποία έχετε νόμιμα εξουσιοδοτήσει να τα υποβάλουν στην Εταιρεία και είναι απαραίτητα για την έναρξη, διατήρηση και την εκτέλεση των μεταξύ μας σχέσεων απασχόλησης, 
ii) λαμβάνονται ή περιέρχονται σε γνώση της από́ τρίτα, φυσικά́ ή νομικά πρόσωπα ή από φορείς του δημοσίου, εφόσον είναι απαραίτητα είτε για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών ή για την εκπλήρωση καθηκόντων της Εταιρείας που εκτελούνται προς διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος. 

iii.    Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ
Η παρούσα Πολιτική και η βασιζόμενη σε αυτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία η Εταιρεία προβαίνει, στηρίζεται στις παρακάτω αρχές, σύμφωνα με τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα:
1) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
2) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· εξαίρεση αποτελεί η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»),
3) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
4) είναι ακριβή και, όταν είναι εφικτό, επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
5) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
6) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).
Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη της επεξεργασίας έχει την ευθύνη για την τήρηση των αρχών/κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της («Λογοδοσία»), περιγράφοντας λεπτομερώς και συνοψίζοντας τα μέτρα και τους ελέγχους που έχει θεσπίσει για την προστασία των δεδομένων και τον περιορισμό των κινδύνων της επεξεργασίας.

iv.    Μη συνδρομή των προϋποθέσεων ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της Εταιρείας όσο και την κλίμακα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει, σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της Ομάδας Προστασίας των Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του άρθρου 29, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, δεν είναι υποχρεωμένη να διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Ωστόσο, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την πληρέστερη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. 
Διευκρινίζεται δε ότι η Εταιρεία δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ούτε σε πράξεις επεξεργασίας που απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και των ανωτέρω Κατευθυντήριων Γραμμών. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο η εκ μέρους της επεξεργασία μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην κατηγορία της «μεγάλης κλίμακας» ή της «τακτικής και συστηματικής παρακολούθησης» ή στην περίπτωση που η Εποπτική Αρχή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) υιοθετήσει ή εκδώσει σχετικές οδηγίες/αποφάσεις/κατευθυντήριες γραμμές, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες.

v.    Σε ποια πρόσωπα διαβιβάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία γνωστοποιείτε στην Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο προστατεύονται πλήρως και δεν επιτρέπεται η διαβίβαση σε τρίτους παρά μόνον όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή εφόσον δώσετε την συγκατάθεσή σας. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας αποκτούν:
1)    Αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του νομικού της τμήματος και των τυχόν πληρεξούσιων δικηγόρων της·
2)    Αρμόδιοι υπάλληλοι τρίτων εταιρειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων για λογαριασμό της Εταιρείας. Τα εν λόγω πρόσωπα (εκτελούντες την επεξεργασία), τα οποία ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εκ μέρους τους επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας. Τέτοιοι εκτελούντες την επεξεργασία είναι ενδεικτικά εταιρείες λογιστών/φοροτεχνικών, πάροχοι προϊόντων και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, στατιστικές εταιρείες κ.α.·
3)    Εισαγγελικές, δικαστικές, εποπτικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές και φορείς·
4)    Οι προσωπικές πληροφορίες θα αποκαλυφθούν όταν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με μια νομική υποχρέωση ή είναι άλλως αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας, των συνεργαζόμενων εταιρειών, καθώς και των δικαιωμάτων και της ασφάλειας οποιουδήποτε ατόμου ή του κοινού, πελατών, δυνητικών πελατών ή τρίτων.

vi.    Διαβίβαση των Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς 
Η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει τα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, παρά μόνο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Συγκεκριμένα: 
1)    για περιπτώσεις που επιβάλλεται από το Νόμο, ώστε η Εταιρεία να συμμορφώνεται στις αστικές, ποινικές και δημόσιες διατάξεις, να υπερασπίζει και να προάγει τα δικαιώματα και την ασφάλεια της Εταιρείας, των πελατών της (υφιστάμενων η δυνητικών) και τυχών τρίτων που εξαρτώνται από τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
2)    για περιπτώσεις που δώσατε την συγκατάθεσή σας.

vii.    Μέτρα ασφαλείας
H Εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία, την προστασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από κάθε παράνομη ή αθέμιτη επεξεργασία, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για σκοπούς ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζει και να παρέχει εύλογη προστασία στα Προσωπικά Δεδομένα έναντι απώλειας, κατάχρησης, ανεξουσιοδότητης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν συστήματα προστασίας, ψηφιακή κρυπτογράφηση, περιορισμό στην πρόσβαση και ελέγχους εξουσιοδότησης. Μολονότι η Εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δε δύναται να εγγυηθεί την πλήρη προστασία έναντι κινδύνων. Σε περίπτωση που επέλθει στην αντίληψη της Εταιρείας οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων η οποία μπορεί να σας επηρεάσει δυσμενώς, θα σας ειδοποιούμε σχετικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

3.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Ανάλογα με την σχέση που έχετε ή θέλετε να αποκτήσετε με την Εταιρεία, επεξεργαζόμαστε διαφορετικά προσωπικά δεδομένα και με διαφορετικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα:
i.    Επικοινωνία
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσουμε μια σχέση επικοινωνίας ενημερωτική, είτε για την απάντηση ερωτήματός σας είτε για τη διαρκή ενημέρωσή σας μέσω newsletter, επεξεργαζόμαστε ως προσωπικά δεδομένα στην πρώτη περίπτωση το e-mail και το ονοματεπώνυμό σας, στη δεύτερη περίπτωση μόνο το e-mail σας.
Η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά βάσει της δικής συναίνεση, για τους παραπάνω σκοπούς (άρθρο 6 §1α ΓΚΠΔ). 
Στην πρώτη περίπτωση διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την απάντηση του ερωτήματός σας, ενώ στη δεύτερη μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής σας. 

ii.    Προσυμβατική σχέση
a.    Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ σας και την Εταιρείας μας, είτε με την μορφή της εξωτερικής συνεργασίας, είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή εργασιακής απασχόλησης, επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα σας:
Στοιχεία ταυτότητας: όνομα/επώνυμο, πατρώνυμο.
Λοιπά προσωπικά στοιχεία: βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών/ακαδημαϊκές γνώσεις, εργασιακή εμπειρία.
Στοιχεία επικοινωνίας: αριθμό κινητού τηλεφώνου ή αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνετε εσείς σκόπιμο κατά το παρόν στάδιο.
b.    Για ποιο σκοπό; Με ποια νόμιμη βάση;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου συνεργασίας μεταξύ σας και της Εταιρείας μας και σύναψης εργασιακής σχέσης με την κατάλληλη μορφή. 
Παρότι εσείς οικειοθελώς μας στέλνετε τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοκλήτως είτε κατόπιν ανάρτησης σχετικής αγγελίας από εμάς, η επεξεργασία είναι σύννομη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 §1β ΓΚΠΔ).
Μετά την αποχή ή απόρριψη της αίτησης για σύναψη σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσης σας, για συγκεκιμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε είτε για αναθεώρηση της αρχικής μας απόφασης είτε για εκ νέου επανεξέταση του αρχικού αιτήματος για σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 §1α ΓΚΠΔ
c.    Πόσο καιρό τα διατηρούμε;
Αρχικά διατηρούμε τα δεδομένα αυτά μέχρι και την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης για συνεργασία. Κατόπιν τούτου, και εφόσον συναινέσετε, διατηρούμε τα δεδομένα αυτά για 12 μήνες. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, καταστρέφονται με ασφάλεια.

iii.    Συμβατική σχέση – σχέση εργασίας
a.    Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Για την έναρξη και τη διατήρηση της σχέσης απασχόλησης με τους Εργαζομένους της, η Εταιρεία, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:
Στοιχεία ταυτότητας: όνομα/επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης,
Λοιπά προσωπικά στοιχεία: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, βιογραφικό, φωτογραφία, τίτλους σπουδών/ακαδημαϊκές γνώσεις, ύπαρξη ή μη γάμου και τυχόν τέκνων (οικογενειακή κατάσταση),
Στοιχεία επικοινωνίας: μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός τηλεφώνου οικίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου,
Πληροφορίες συνδεόμενες με τη σχέση απασχόλησης: Αποδοχές και παροχές κάθε είδους, ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης της σχέσης, άδειες ασθενείας και λοιπές άδειες, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και σχετικές παροχές,
Πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης των αποδοχών.
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: δεδομένα υγείας, συνδικαλιστική δράση

b.    Για ποιο σκοπό; Με ποια νόμιμη βάση;
Για όλα τα παραπάνω δεδομένα, πλην των δεδομένων ειδικής κατηγορίας, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για τους ακόλουθους σκοπούς:
1.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την απόφαση σύναψης σχέσης μαζί σας για την εκ μέρους σας παρακολούθηση στη Εταιρεία των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σχετίζονται με αυτή, είτε αυτές πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από σύμβαση ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν τη σύναψη της σχέσης,
2.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της Εταιρίας, καθώς και τη συμμόρφωσή της με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών, 
3.    εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση προφανώς υπέρτερου έννομου συμφέροντος της Εταιρεία ή του Υποκείμενου των Δεδομένων, κυρίως όταν τεκμηριώνεται η ανάγκη εξακρίβωσης συμπεριφορών που απαγορεύονται ρητά από τους ορούς που διέπουν τη σχέση και δεν είναι εφικτό να διακριβωθούν με άλλο ηπιότερο μέσο.

Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς εσάς, όπως π.χ. η καταβολή αμοιβής/μισθού, χορήγηση επιδομάτων, αξιολόγηση αποδοτικότητας, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για τον λόγο αυτό (άρθρο 6 §1β ΓΚΠΔ). 
Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για την συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρέωσή του που επιβάλλεται από το νόμο, όπως π.χ. καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ανάρτηση σύμβασης εργασίας σε ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για τον λόγο αυτό (άρθρο 6 §1γ ΓΚΠΔ). 

Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για τη διασφάλιση υπέρτερου συμφέροντος είτε της Εταιρείας είτε του Υποκειμένου, όπως π.χ. δικαστική διαμάχη ή ποινική υπόθεση, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για το λόγο αυτό (άρθρο 6 §1στ ΓΚΠΔ).

Ως προς τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών, τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς και λόγους:
1.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της εταιρείας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως π.χ. η χορήγηση αναρρωτικής άδειας, η χορήγηση τηλεργασίας κ.λπ., 
2.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 
Στην πρώτη περίπτωση, η επεξεργασία είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 9 §2β ΓΚΠΔ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η επεξεργασία είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 9 §2στ ΓΚΠΔ.

c.    Πόσο καιρό τα διατηρούμε;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από τη Εταιρεία σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, Διατηρούμε τα παραπάνω δεδομένα για έως και είκοσι (20) χρόνια από τη λήξη της συμβατικής σχέσης. Η διατήρηση για τόσο χρονικό διάστημα κρίνεται ως η απολύτως αναγκαία, κατάλληλη και ανάλογη, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, και σύμφωνα προς τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση των άρθρων 6 §1στ ΓΚΠΔ και 9 §2στ ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, καταστρέφονται με ασφάλεια.

iv.    Συμβατική σχέση – πώληση των προϊόντων μας
a.    Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Για την έναρξη και τη διατήρηση της σχέσης απασχόλησης με τους Εργαζομένους της, η Εταιρεία, συμμορφούμενη με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:
Στοιχεία ταυτότητας: όνομα και επώνυμο·
Στοιχεία επικοινωνίας: τόπος, προσωπική διεύθυνση ή/και διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
Στοιχεία πληρωμών: ρητά σημειώνουμε ότι δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε κανένα στοιχείο πληρωμών, ιδίως στοιχεία τραπεζικών καρτών (χρεωστικών/πιστωτικών/μιας χρήσης, εικονικών ή και σε φυσική μορφή).
b.    Για ποιο σκοπό; Με ποια νόμιμη βάση;
Για όλα τα παραπάνω δεδομένα, πλην των δεδομένων ειδικής κατηγορίας, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για τους ακόλουθους σκοπούς:
1.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν ή σχετίζονται με τη συμβατική πώληση των προϊόντων μας προς εσάς, είτε αυτές πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από σύμβαση,
2.    η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των απορρεουσών από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων της Εταιρίας, καθώς και τη συμμόρφωσή της με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών, διοικητικών, δημόσιων και δικαστικών/εισαγγελικών Αρχών και Υπηρεσιών, 
3.    εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση προφανώς υπέρτερου έννομου συμφέροντος της Εταιρεία ή του Υποκείμενου των Δεδομένων, κυρίως όταν τεκμηριώνεται η ανάγκη εξακρίβωσης συμπεριφορών που απαγορεύονται ρητά από τους ορούς που διέπουν τη σχέση και δεν είναι εφικτό να διακριβωθούν με άλλο ηπιότερο μέσο, 
Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς εσάς, όπως π.χ. η καταβολή αμοιβής/μισθού, χορήγηση επιδομάτων, αξιολόγηση αποδοτικότητας, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για τον λόγο αυτό (άρθρο 6 §1β ΓΚΠΔ). 
Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για την συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρέωσή του που επιβάλλεται από το νόμο, όπως π.χ. έκδοση απαραίτητου φορολογικού παραστατικού και διαβίβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή/και το Υπουργείο Οικονομικών, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για τον λόγο αυτό (άρθρο 6 §1γ ΓΚΠΔ). 
Στο βαθμό που η επεξεργασία γίνεται για τη διασφάλιση υπέρτερου συμφέροντος είτε της Εταιρείας είτε του Υποκειμένου, όπως π.χ. δικαστική διαμάχη ή ποινική υπόθεση, η επεξεργασία είναι σύννομη ακριβώς για το λόγο αυτό (άρθρο 6 §1στ ΓΚΠΔ). 
c.    Πόσο καιρό τα διατηρούμε;
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από τη Εταιρεία σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, Διατηρούμε τα παραπάνω δεδομένα για έως και πέντε (5) χρόνια από τη λήξη της συμβατικής σχέσης. Η διατήρηση για τόσο χρονικό διάστημα κρίνεται ως η απολύτως αναγκαία, κατάλληλη και ανάλογη, για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, και σύμφωνα προς τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση των άρθρων 6 §1στ ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, καταστρέφονται με ασφάλεια.

v.    Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, η ΑΤΕΚΕ δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή ενωτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή́ σε συνδικαλιστική́ οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας ή δεδομένα που αφορούν την υγειά σας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή σας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. 

 

4.    ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
i.    Τα δικαιώματά σας αναλυτικά
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:
1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή ενημέρωσης από την Εταιρεία σχετικά με ποια δεδομένα έχουν συλλεχθεί, για ποιόν σκοπό έχουν συλλεχθεί, για πόσο χρόνο θα διατηρηθούν καθώς και για τους αποδέκτες στους οποίους αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως δε για τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.
2. Διόρθωσης, δηλαδή διόρθωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών ή εσφαλμένων πληροφοριών που διατηρούνται από την Εταιρεία σχετικά με εσάς.
3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή περιορισμού ή και διακοπής της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν κρίνετε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί και διατηρούνται από την Εταιρεία είναι ανακριβή ή δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας.
4. Φορητότητας, δηλαδή λήψης αντιγράφου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί η Εταιρεία και σας αφορούν ή διαβίβασης σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας
5. Διαγραφής, δηλαδή διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούνται από την Εταιρεία, ή ανάκληση της συναίνεσης σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
6. Υποβολής παραπόνου, δηλαδή να επικοινωνίας με την Εταιρεία για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

ii.    Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τα δεδομένα που συλλέγονται, δια ζώσης, ηλεκτρονικά, από τις φόρμες επικοινωνίας και τα ιστολόγια (blogs) στην Ιστοσελίδα, καθώς από τις σχετικές εγγραφές σας στις λίστες για την λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies, κλπ., και εν γένει με κάθε τρόπο από την Εταιρεία, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε τηλεφωνικώς στο 6934338135, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο thekidzone2024@gmail.com. Το σχετικό έντυπο για την άσκηση καθενός δικαιώματός σας, θα το βρείτε εδώ
Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας εντός εξήντα (60) ημερών. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί, εφόσον η Εταιρεία ενημερώσει εγκαίρως για τη παράταση αυτή. 
Περαιτέρω, υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείς να βρεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr/. 

5.    ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή. Εάν, προβεί σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα ειδοποιηθείτε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα της και θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.


Ημερομηνία παρούσας έκδοσης: 08/06/2024

bottom of page