top of page

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας / e-shop

1. Γενικοί Όροι

Το thekidzone.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής εταιρείας The Kidzone Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») και μέσω του οποίου η εταιρεία εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της Διαδικτυακά (εφεξής το «e-shop»). Η Εταιρεία επιθυμεί να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») μια ευχάριστη και ασφαλή εμπειρία πλοήγησης σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό ενημερώνει τους επισκέπτες (εφεξής οι «Χρήστες») για τον τρόπο και τους όρους λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ώστε να έχουν έλεγχο των δεδομένων και των πληροφοριών που επιλέγουν να μοιράζονται μαζί μας, και να είναι ενήμεροι για την χρήση αυτών από εμάς, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την επίσκεψη και την πλοήγησή τους στην Ιστοσελίδα (εφεξής η «Χρήση»).

Οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν τους παρόντες όρους χρήσης και να συμμορφώνονται πλήρως σε αυτούς. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από την Χρήση του. Η πλοήγηση, παραμονή στην Ιστοσελίδα και η χρήση των σχετικών παροχών της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς καμία ειδοποίηση. Οι επισκέπτες λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε όρων και προϋποθέσεων με το παρόν, το οποίο τροποποιείται οποτεδήποτε η Εταιρεία ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά της. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει. Η Ιστοσελίδα λειτουργεί και χρησιμοποιείται όπως υφίσταται και ισχύει, χωρίς να είναι δυνατές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και παρεμβάσεις από μη-πιστοποιημένους χρήστες και δίχως την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

 

2. Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), και όλα τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν οι επισκέπτες-χρήστες της Ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία, δυνάμει της συναίνεσης που παρείχαν οι πρώτοι με τη Χρήση της Ιστοσελίδας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Εταιρεία και στην Πολιτική μας για τα cookies.

3. Γενικοί όροι ιστοσελίδας

i. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, εικόνες, σχέδια, διαγράμματα, κώδικες και εν γένει κάθε έγγραφο και αρχείο), εξαιρουμένων συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όπως διανοητικής ιδιοκτησίας και λοιπά, αποτελεί αντικείμενο διανοητικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης και διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία επιτρέπει τους Χρήστες να αντιγράφουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από της Ιστοσελίδα (εξαιρουμένων εκείνων των οποίων οι δικαιούχοι είναι τρίτα πρόσωπα) για αποκλειστικά προσωπική τους χρήση. Κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων ή/και κάθε άλλου αρχείου που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.

Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το thekidzone2024@gmail.com.

ii. Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη Χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν Χρήση της Ιστοσελίδας με την οποία ενδέχεται:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών, διαχειριστών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε Χρήστη να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται ή συνδέεται στο δίκτυο της Εταιρείας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή εν γένει θέσουν σε κίνδυνο είτε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας είτε την ασφάλεια των Χρηστών της.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης συμπεριφοράς προς τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες ενέχονται σε αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

iii. Χρήση από Ανηλίκους

Η Ιστοσελίδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες και απαγορεύεται η Χρήση της από ανηλίκους. Σε περίπτωση που ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν και κάνουν Χρήση της Ιστοσελίδα ή άλλων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών προσβάσιμων ή συνδεδεμένων με την Ιστοσελίδα, που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει.

iv. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες Ιστοσελίδες αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας για τις οποίες η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει κανένα έλεγχο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους xρήσης, την πολιτική cookies και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες οι Χρήστες μεταβαίνουν ή κάνουν χρήση μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία καλεί τους Χρήστες να λάβουν γνώση και να συμβουλευτούν τους όρους xρήσης, την πολιτική cookies και την πολιτική απορρήτου άλλων ιστοσελίδων με τις οποίες συνδέεται η εν λόγω Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους όρους χρήσης των άλλων ιστοσελίδων, την πολιτική cookies αλλά και τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινής χρήσης και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών τους.

v. Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε την παρούσα Ιστοσελίδα και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η Εταιρεία, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει το σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, έναντι των Χρηστών, για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων ή για οποιαδήποτε παραβίαση ή ζημία τυχόν προκύψει από την Χρήση εκ μέρους τους, μέσα από την Ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας λόγω βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Ακόμα, η Εταιρεία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία της Ιστοσελίδας και εν γένει του δικτύου από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, αλλά δεν εγγυάται την ανυπαρξία ιών ή άλλων επιζήμιων για τους Χρήστες δεδομένων, τόσο στους διακομιστές (servers), όσο και σε τρίτες συγγενικές ή μη ιστοσελίδες, κατά το βαθμό που εκφεύγει του μέτρου του δυνατού και του ελέγχου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα, όμως, εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, για όλα τα παραπάνω.

Εξαιτίας των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες ή επικαιροποιημένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

4.    Ειδικοί όροι ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
i.    Περιεχόμενα προϊόντα και πληροφορίες
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της και οι οποίες αφορούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε προϊόν και την ακρίβεια των στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας.
Πολλά από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν μικρά αντικείμενα που μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. Γι’ αυτό συνιστούμε πάντοτε την επίβλεψη των παιδιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Όλα τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για παιχνίδι και όχι για κατανάλωση. Η σπιτική μας πλαστελίνη μπορεί να διατηρηθεί έως 6 μήνες, εφόσον τοποθετηθεί στο βαζάκι της σε σκιερό και δροσερό μέρος και πλάθεται καλά και συχνά. Φτιάχνεται από αλεύρι σίτου, θαλασσινό αλάτι, ξινό ή κρεμόριο, νερό, φυτικό λάδι, χρώμα και άρωμα ζαχαροπλαστικής. Αν και είναι φυσική, προορίζεται μόνο για παιχνίδι και όχι για κατανάλωση. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν περιέχονται ίχνη από ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά προϊόντα ή άλλα αλλεργιογόνα. Το αλεύρι σίτου περιέχει γλουτένη. Εάν έχετε αλλεργίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα στην αρχική σελίδα.

ii.    Απόρρητο συναλλαγών
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου( e-commerce). Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το μέλος/χρήστη της Εταιρείας είναι άκρως εμπιστευτική και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί:
Στις πληροφορίες των συναλλαγών σας επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπάλληλους και μόνο όταν είναι απαραίτητο, πχ. για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Στοιχεία πελατών και των συναλλαγών τους δεν αποκαλύπτονται από την Εταιρεία, παρά μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης δημοσίας αρχής. Ακόμη και στην περίπτωση που η Εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του απορρήτου. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πληροφορίες για τα στοιχεία που τους αφορούν, καθώς και να ζητήσουν διόρθωσή τους, εάν είναι σε θέση να αποδείξουν την ύπαρξη λάθους. Τέλος, για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να προσπαθείτε να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του συστήματος ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις κοινοποιείτε σε τρίτους.

iii.    Αγορά προϊόντων
Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορεί να βρει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Για να σας διευκολύνουμε περισσότερο να βρείτε αυτό που ψάχνετε, έχουμε δημιουργήσει βασικές κατηγορίες προϊόντων και κάθε κατηγορία διαθέτει υποκατηγορίες. Η φιλοσοφία του καταστήματός μας είναι να μπορείτε να βρίσκετε αυτό που ψάχνετε με 3 clicks! Εάν ψάχνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την “Αναζήτηση” για να οδηγηθείτε κατευθείαν στην επιλογή σας. Είναι βασική μας αρχή να προσπαθούμε πάντα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Όμως, πάντα υπάρχει η πιθανότητα αναγραφής λάθους τιμής ή λάθους περιγραφής δευτερευόντων χαρακτηριστικών των προϊόντων, καθώς επίσης και περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Σε περιπτώσεις που διαπιστώσετε απόκλιση –προς τα κάτω ή προς τα πάνω– μιας τιμής σε σχέση με την αγοραία αξία του προϊόντος, σας προτείνουμε πριν προχωρήσετε σε παραγγελία να επικοινωνήσετε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας που θα βρείτε εδώ.
Κάθε φορά που κάνετε μια παραγγελία θα ενημερώνεστε με ένα e-mail, το οποίο θα σας ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα στην παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας στην ιστοσελίδα μας. Τα ανωτέρω μηνύματα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή διεκπεραίωση των παραγγελιών και δεν υπάρχει περίπτωση να απενεργοποιηθούν. Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα e-mail σας και να τα διατηρείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώνετε άμεσα.

iv.    Παραγγελία / Παράδοση προϊόντων / Έξοδα αποστολής
Έξοδα Αποστολής
Τα έξοδα αποστολής ανέρχεται σε €4,00 όταν επιλέγετε την παράδοση με BoxNow, και σε €3,80 όταν επιλέγετε την παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). 
Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η καταχώρηση της παραγγελίας σας, αποστέλλεται ένα email  ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε (παράδειγμα: «Λάβαμε την παραγγελία σας. Θα σας ενημερώσουμε πότε θα σταλούν τα είδη σας.»).
Αποστολή παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η αποστολή της παραγγελίας σας, αποστέλλεται ένα email  ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε (παράδειγμα: «Η παραγγελία σας στάλθηκε. Μπορείτε να δείτε τα είδη που σας έχουν σταλεί και να παρακολουθήσετε την αποστολή σας παρακάτω. Ευχαριστούμε που κάνατε τα ψώνια σας σε εμάς.»).

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης

Προς το παρόν, αποστέλλουμε τα προϊόντα μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. αποστέλλουμε κατόπιν συνεννόησης.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή και παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), οι χρόνοι παράδοσης είναι οι 2 εργάσιμες ημέρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και οι 3 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.
Παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα-Παρασκευή. Δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την αποστολή και παράδοση με BoxNow, τότε, όταν το δέμα σας φτάσει στο locker, σας αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό σας με τον 6ψήφιο κωδικό που ανοίγει την θυρίδα του δέματος σας. Πληκτρολογώντας τον κωδικό αυτό στο locker, η πόρτα της θυρίδας ανοίγει και συλλέγετε το δέμα σας. 
Για αποστολές από Locker σε Locker οι χρόνοι παράδοσης είναι οι 2 εργάσιμες ημέρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα από την ημέρα παραλαβής από τη θυρίδα και οι 3 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα και Κύπρο. Για αποστολές που πραγματοποιούνται από e-shop για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι, 1 εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής του δέματος, 2 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα και 3 εργάσιμες για Κύπρο.
Παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα-Σάββατο. Δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
Το δέμα σας είναι διαθέσιμο για παραλαβή 48 ώρες απο την στιγμή παράδοσης του στο  locker. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτό το χρόνο για 24 ακόμα ώρες από την σελίδα 'Εντόπισε το δέμα σου' της εταιρείας BoxNow. Αν το δέμα δεν παραληφθεί εντός των 3 ημερών τότε επιστρέφει στο κέντρο διαλογής της BOX NOW. 
Όταν το Locker που έχετε επιλέξει είναι πλήρες την στιγμή της παράδοσης, για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην παραλαβή του δέματος σας, μεταφέρεται στο αμέσως επόμενο πλησιέστερο Locker.

v.    Τρόποι πληρωμής
Πληρωμή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεχόμαστε τις κάρτες Visa, MasterCard, AmericanExpress, ChinaUnionPay, Diners, JcB, CartaisBancairies, Discover, Electron, Maestro, μέσω της εταιρείας συναλλαγών Stripe. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να αποπληρώσετε την παραγγελία σας σε δόσεις. Ανώτατα συστήματα on-line ασφάλειας της εταιρείας συναλλαγών Stripe εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών.
Κατά την διαδικασία της πληρωμής, θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτα σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Δεσμευόμαστε ότι δεν επεξεργαζόμαστε ούτε αποθηκεύουμε κανένα από τα στοιχεία αυτά.
Εκπτωτικός κωδικός προώθησης
Για να χρησιμοποιήσετε κάποιον εκπτωτικό κωδικό προώθησης που έχετε κερδίσει ή σας έχει γνωστοποιηθεί, όταν μεταβαίνετε στην σελίδα για την παραγγελία σας υπάρχει στο δεξιό πεδίο σύνοψης της παραγγελίας ένα πεδίο που αναγράφει «Εισ. κωδικού προώθησης». Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον εκπτωτικό κωδικό προώθησης και αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας σας.
Για να μπορέσετε να εξαργυρώσετε τον εκπτωτικό κωδικό προώθησης θα πρέπει το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας σας (Δεν συμπεριλαμβάνονται χρεώσεις μεταφορικών και αντικαταβολής) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την αξία του εκπτωτικού κωδικού προώθησης. Σε κάθε περίπτωση ο εκπτωτικός κωδικός προώθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.
Οι προσφορές που ισχύουν κατά περιόδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ανεξάρτητες, δεν συνδυάζονται με καμία άλλη προσφορά ή προωθητική ενέργεια.

vi.    Ακύρωση παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας μπορείτε να κάνετε πίσω (back) και να διαγράψετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’. Ακόμη και αν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν, μπορείτε να την ακυρώσετε στέλνοντας email στο thekidzone2024@gmail.com ή καλώντας στο 6934338135.
Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας email στο thekidzone2024@gmail.com ή καλώντας στο 6934338135 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και αφού εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις επιλογές που έχετε.

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν ή θέλετε να επιστρέψετε τυχόν ελαττωματικά προϊόντα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Αλλαγή Προϊόντων
Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Επιπλέον, τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί, και τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 
Ελαττωματικά Προϊόντα
Κάθε επιστροφή και αλλαγή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν η συσκευασία είναι άθικτη, και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Τα μεταφορικά επιβαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντικατάσταση ή η επιστροφή πραγματοποιείται, μόνο εάν έχετε επικοινωνήσει την ίδια ή την επόμενη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στέλνοντας email στο thekidzone2024@gmail.com ή καλώντας στο 6934338135 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
Υπαναχώρηση
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να μας το αποστείλετε στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να αποσταλεί με τους ακόλουθους τρόπους:
1) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση thekidzone2024@gmail.com 
2) Τηλεφωνικά στο +306934338135.
Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στη δήλωση υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους, με έξοδα του πελάτη. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί. Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται στο πελάτη με χρέωση παραλήπτη. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στο πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον χρόνο που ενημερώθηκε η Εταιρεία για την υπαναχώρησή του. Ο χρόνος για την πίστωση του ποσού, είναι καθαρά στην ευθύνη της αρμόδιας τράπεζας και η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις.Για να κατεβάσετε τη δήλωση υπαναχώρησης πατήστε εδώ.

vii.    Καθυστέρηση παραγγελίας

Τα περισσότερα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και αποστέλλονται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία, μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών ή BOXNOW. Εάν χρειάζεστε κάποιο προϊόν άμεσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, πριν κάνετε την παραγγελία σας. 

Περίοδοι αιχμής: Σε περιόδους αιχμής (π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα, κ.λπ.), ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση για κάποιον άλλο λόγο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

Ο προμηθευτής καθυστέρησε να στείλει κάποιο προϊόν: Πολλές φορές συμβαίνει κάποιο από τα έτοιμα προϊόντα που χρησιμοποιούμε να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στην μεταφορά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνούμε μαζί σας και σας ρωτάμε, εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο που θα σας προτείνουμε. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.
viii.    Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της, αλλά είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές για την μη διαθεσιμότητα αυτών. 
Η Εταιρεία φέρει ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που η ίδια παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

5.    Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

6.    Γενικά
Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση thekidzone2024@gmail.com. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση thekidzone2024@gmail.com.

bottom of page